مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته

عکس نوشته خوشبختی جدید

0 307

عکس نوشته خوشبختی جدید

عکس نوشته خوشبختی جدید

عکس نوشته خوشبختی جدید

سعادت مانند توپ فوتبال است

وقتی از ما دور می شود

دنبال آن می دویم و وقتی می ایستد

با یک ضربه آنرا از خود دور می سازیم

عکس نوشته خوشبختی جدید

قهرمان واقعی کسی است که سبب خوشی دیگران می شود

عکس نوشته خوشبختی جدید

برای اینکه بشر بتواند در دنیا خوشبخت زندگی کند

باید از قسمتی از توقعات خود بکاهد

عکس نوشته خوشبختی جدید

خاطره یک خوشبختی هرگز خوشبختی نخواهد بود

اما خاطره درد و رنج همیشه درد و رنج است

عکس نوشته خوشبختی جدید

مردم هرگز خوشبختی خود را نمی شناسند

اما خوشبختی دیگران همیشه در دیدگانشان مجسم است

عکس نوشته خوشبختی جدید

ما باید برای خوشبخت زیستن موقعیت های مناسب ایجاد کنیم

نه اینکه در انتظار آن باشیم

عکس نوشته خوشبختی جدید

خوشبختی در این است که

شخص بداند که چه می خواهد

و انچه را آرزو دارد مشتاقانه بخواهد

عکس نوشته خوشبختی جدید

یک زندگی را وقتی می توان با خوشبختی قرین دانست

که شروعش با عشق شود و ختمش با جاه طلبی

عکس نوشته خوشبختی جدید

آرزوی یک خوشبختی بزرگتر

پیوسته ما را از لذت خوشبختی

که از آن بهره مندیم

باز می دارد

عکس نوشته خوشبختی جدید

خوشبختی در این است که

حدود و همه چیز را بشناسیم

و به آن احترام بگذاریم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.