مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته
مرور برچسب

sms عاشقانه اغوش

پیامک عاشقانه آغوش سری دوم

پیامک عاشقانه آغوش سری دوم پیامک عاشقانه آغوش سری دوم حسادت...!؟ حساسیت...!؟ هر چه میخواهی اسمش را بذار اما باور کن آغوش تو فقط سهم احساس من است     میخواهم بدهم دنیا را تنگ کنند.....  به اندازه آغوش تو ....... تاوقتی درآغوشت…