مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته
مرور برچسب

sms عاشقانه دلشکسته

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم

پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم پیامک عاشقانه دلشکسته سری سوم چــه قانــون ناعــادلانــه ای! بــرای شــروع یــک رابطــه هــر دو طــرف بایــد بخواهنــد، امــا بــرای تمــام شدنــش همیــن کــه یــک نفــر بخواهــد کافیســت . . . مـــی…