مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته
مرور برچسب

sms فلسفی درباره خدا

پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم

پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم پیامک فلسفی درباره خدا سری دوم خدا تنها معشوقی است که عاشقان بیشمار دارد.... و هیچ کدام ازبودن دیگری ناراضی نیست...!     جایی که انسان جز برگ های پژمرده چیزی نمی بیند، خداوند گل هایی می بیند که در حال سر…