مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته

پیامک فلسفی درباره عشق سری اول

0 86

پیامک فلسفی درباره عشق سری اول

پیامک فلسفی درباره عشق سری اول

خدایا! به هر که دوست میداری بیاموز که : عشق از زندگی کردن بهتر است.
و به هر که دوست تر میداری بچشان که:دوست داشتن از عشق برتر

****************************************

آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد،

حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.

****************************************

اگر عشق تو سوی آزادی رهنمونت کند،

عشق تو عین برکت است،

و اگر سوی بردگی براندت نه برکت که لعنت است.

****************************************

تجربه به ما میآموزد که عشق آن نیست که به هم خیره شویم؛

عشق آن است که هردو به یکسو بنگریم.

****************************************

مردها همواره می خواهند اولین عشق یک زن باشند،

و زن ها دوست دارند آخرین عشق یک مرد باشند.

****************************************

در عشق راستین،

بدنبال سود جستن نیستیم،

می بخشیم برای پرواز، رهایی و آزادگی .

****************************************

عشق مانند ساعتی شنی است که با قلب لبریز و با مغز تهی می شود.

****************************************

ازدواج زمانی کامل می شود که هر دو نفر به این باور برسند که به چیزی بیشتر از شایستگی خود رسیده اند.

****************************************

عشق از هر گل سرخی دلپذیرتر است،

اما خارهای ان قلب تو را عمیق تر از هر خاری سوراخ می کند.

****************************************

عشق مانند یک کتاب باز شده است،

وقتی ان را باز کنید هرگز نمی خواهید که ببندید.

****************************************

عشق را بشناس تا شادی را بشناسی،

بدون عشق، شادی وجود ندارد .

****************************************

عشق حقیقی مثل روح است،

افراد زیادی درباره ی آن صحبت می کنند،

ولی تعداد معدودی آن را دیده اند .

****************************************

عشق واقعی همچون زیارت است،

وقتی اتفاق می افتد که بدون برنامه ریزی قبلی طلبیده شود،

ولی کمیاب است زیرا اکثر مردم برنامه ریزهای ماهری هستند.

****************************************

دو نیمه،

شانس کمی دارند اما با پیوستن … بله،

آن ها کامل می شوند …

اما پیوستن دو انسان کامل یعنی زیبایی،

یعنی عشق …

****************************************

عشق مانند جنگ است اسان شروع می شود و دشوار پایان می پذیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.