مرجع پیامک، مرجع عکس نوشته

پیامک فلسفی درباره زن سری اول

0 125

پیامک فلسفی درباره زن سری اول

پیامک فلسفی درباره زن سری اول

زیبایی یک زن در لباسش موها یا اندامش نیست،

زیبایی یک زن را باید در چشمانش جستجو کرد،

زیرا تنها راه ورود به قلب اوست …..

پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول

زنها فرشته هستند اگه دیدی مردی موفق است،

بدان که یک زن بزرگ او را یاری داده  است

پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول

زنا مثه گیتارن … اگه کوک باشن همیشه برات میزنن

و تو میتونی باهاشون بخونی، شاد باشی و بخندی.

فقط کافیه هیچوقت از کوک نیفتن . فقط همین

پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول

زنان به خوبی مردان می توانند اسرار را حفظ كنند،

ولی به یكدیگر می گویند تا در حفظ آن شریك باشند.

پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول

منشأ هر کار بزرگی زن است،

زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود

پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول

زن یعنی عشق در دنیا

و عشق مثل هوایی است که استشمام می کنیم

آن را نمی بینیم اما همیشه احساس و مصرفش می کنیم

و بدون ان خواهیم مرد

پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول

زن تنها موجود زنده ای است که میتواند مردان را همچو مومی نرم در دستانش بگیرد

و از آن اشکال مختلفی بسازد

پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول

زن، وقتی از یک حقیقت دفاع می کند،

منطقش بسیار ضعیف و قدرت اثباتش بی تأثیر است،

ولی اگر همین زن بخواهد از یک دروغ دفاع کند،

آن وقت کسی را تاب مقاومت در برابر او نیست

پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول

زن مانند شیشه ظریف و شكستنی است،

هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید،

زیرا ممكن است شیشه ناگهان بشكند.

پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول

وفادارترین زن ها نه موطلایی ها هستند،

نه موخرمایی ها و نه مومشکی ها….

بلکه موخاکستری ها هستند!

پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول

هرچه ایمان مرد به هوشش بیشتر شود

زن بهتر میتواند گولش بزند

پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول

زن نیکو سیرت عزت را نگاه می دارد،

چنانکه زورآوران دولت را محافظت می نمایند

پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول

گاندی راست گفته زنها خوب نیستن خوبترین هستن

پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول

زن را محترم  نمی دارد،

مگر مرد کریم…

وخوار نمی شمارد

مگر فرد لئیم

پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول پیامک فلسفی درباره زن سری اول

اگر زن گناه كرد، شوهرش معصوم نیست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.